Algemene Handelsvoorwaarden (AHV) van Interdate S.A.

Printer-friendly versionPDF version

(laatstelijk gewijzigd op 12 april 2018)

Preambule:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De hierna volgende Algemene Handelsvoorwaarden definiëren de voorwaarden waaronder het gebruik van dienstverleningen van C-Date plaatsvindt, dat door Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, Luxemburg ter beschikking wordt gesteld (hierna kortweg “C-Date”). Voor alle klanten van C-Date gelden uitsluitend deze Algemene Handelsvoorwaarden, los van de vraag of het gebruik gratis of betalend is en of het gebruik in of buiten België plaatsvindt. Deze Algemene Handelsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst. Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden niet aanvaard. Met zijn registratie erkent de klant deze Algemene Handelsvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben en ze te aanvaarden. De klant aanvaardt de Algemene Handelsvoorwaarden door er tijdens zijn registratie mee in te stemmen door het desbetreffende selectievakje aan te klikken.

 

1.  Voorwerp van de overeenkomst

 

(1) Voorwerp van de overeenkomst is het gebruik van de door C-Date op haar webpagina/app ter beschikking gestelde dienstverleningen door geregistreerde klanten. Het gebruik is enkel voorzien voor klanten die 18 jaar of ouder zijn; minderjarigen mogen van deze dienstverleningen geen gebruik maken.

 

(2) C-Date maakt de dienstverleningen enkel beschikbaar voor haar klanten als die tijdens hun registratie een volgens specifieke criteria opgestelde vragenlijst invullen.

 

(3) De antwoorden van de klant op de vragen uit die vragenlijst en andere persoonlijke gegevens worden in de gegevensbank van C-Date opgenomen en kunnen met de gegevens van alle andere klanten van C-Date worden vergeleken. Deze vergelijking gebeurt op basis van een door C-Date speciaal daartoe ontwikkeld algoritme dat conclusies over de compatibiliteit (verenigbaarheid) van twee klantenprofielen mogelijk maakt. Als resultaat van de vergelijking van zijn profiel met de gegevens van alle andere klanten in de gegevensbank ontvangt de klant een lijst met de andere klanten die het beste bij hem passen (contactvoorstellen).

 

2.  Contractsluiting

 

(1) Het gebruik van dienstverleningen van C-Date stelt de registratie van de klant voorop. Voor zover de app beschikbaar is, is het voor registratie middels de C-Date iOS app nodig dat deze eerst wordt gedownload in de Apple iTunes App Store. Voor registratie middels de C-Date Android app en voor zover die app beschikbaar is, is het nodig dat de app eerst wordt gedownload in de Google Play Store. Die registratie is kosteloos. De klant gaat zo een kosteloze contractuele verhouding met C-Date aan, die bepaald wordt door deze Algemene Handelsvoorwaarden. De na de registratie toegankelijke basisfuncties, zoals de mogelijkheid om contactvoorstellen te ontvangen, zijn eveneens kosteloos.

 

(2) Daarnaast biedt C-Date in het kader van het zogeheten Premium Lidmaatschap bijkomende functies aan, die wel betalend zijn, zoals bijvoorbeeld de opvolging van de doorgegeven contactvoorstellen. C-Date wijst de klant in elk geval telkens vóór het gebruik van betalende functies op het feit dat zij betalend zijn en welke kosten er voor ontstaan. De klant kiest de periode waarvoor hij de toegang tot de dienst wenst aan te kopen (abonnement) uit de aangeboden tijdsvarianten. De door de klant aangekochte gedefinieerde periode wordt conform cijfer 6 (4) automatisch verlengd (bijv. met 6 maanden). De klant gaat de betalende overeenkomst aan door zijn betalingsgegevens in te geven en de aankoop te bevestigen door te klikken op het veld ‘Betaling uitvoeren’. De klant kan na betaling van de desbetreffende kosten gebruik maken van de betalende functies. Alle andere functies zijn in principe kosteloos.

 

(3) C-Date behoudt zich het recht voor om de klant de toegang tot de diensten van C-Date te ontzeggen als de klant van de dienst gebruik maakt op een wijze die illegaal is of in strijd met de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Het blokkeren van de toegang om bovenstaande redenen heeft evenwel geen invloed op de verplichting van de geblokkeerde klant om te betalen voor reeds aangeschafte diensten. In een dergelijk geval wordt een reeds aan C-Date betaald bedrag tot in totaal €350 niet terugbetaald, maar ingehouden als boete. C-Date behoudt zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor op een boete van maximaal €350 te eisen van klanten die nog geen bedrag, of een bedrag dat lager is dan €350 hebben betaald, onverminderd overige claims vanwege grotere verliezen.

 

(4) De diensten van C-Date zijn in principe 24/7 beschikbaar. De beschikbaarheid bedraagt 99,5% op jaarbasis. Dat is exclusief periodes dat diensten niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of software-updates, en met uitzondering van factoren waarover C-Date niet de controle heeft, zoals onbereikbaarheid van het internet door de schuld van een derde partij, of overmacht. C-Date adviseert haar klanten altijd de meest recente versie van een browser te gebruiken en om bepaalde browserinstellingen toe te passen (het activeren van Javascript, cookies en pop-ups). Wanneer verouderde of afwijkende (niet-standaard) technologie wordt gebruikt, kan C-Date een soepele en volledige werking van alle diensten en functies niet garanderen.

 

3.  Gebruiksvoorwaarden

 

(1) De klant verzekert dat hij conform de wetten van zijn land minstens 18 jaar oud is en bijgevolg meerderjarig is, alsook dat hij ten volle handelingsbekwaam is om deze overeenkomst op elk vlak rechtsgeldig te kunnen aangaan. Op verzoek dient de klant zijn meerderjarigheid te bewijzen door een fotokopie van zijn identiteitskaart of paspoort voor te leggen, alsook een fotokopie van de betaal- of kredietkaart die voor de aanmelding gebruikt werd.

 

(2) Het door de klant aangekochte abonnement mag niet met andere personen gedeeld worden en is niet overdraagbaar. De klant verplicht zich er voorts toe om geen minderjarige personen opzettelijk of door nalatigheid toegang te verschaffen tot de dienstverlening. De klant is zelf aansprakelijk voor de geheimhouding van de hem overgedragen toegangsgegevens ten opzichte van minderjarige familieleden, vrienden, bekenden of andere derden.

 

(3) De klant dient C-Date onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn persoonlijke gegevens, die vereist zijn voor de contractuele dienstverlening; dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen van de geldigheidsdatum van zijn betaal- of kredietkaart die in het kader van deze dienstverlening gebruikt wordt.

 

(4) De klant is verplicht tot geheimhouding. Het is de klant zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de auteur verboden om

-    elke communicatie die hij via het serviceplatform van C-Date met andere klanten voert,

-    alle persoonlijke gegevens (waaronder adressen, namen, telefoonnummers en andere nummers) van andere klanten van dienstverleningen van C-Date, gelijk op welke manier hij die ontvangen heeft, en

-    kopieën van opnames en teksten waartoe hij via de dienstverlening toegang krijgt,

aan te maken, te verspreiden, openbaar te maken of op eender welke andere manier aan derden door te geven of voor derden toegankelijk te maken.

 

(5) De klant verplicht zich ertoe de aangeboden dienstverleningen uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken, d.w.z. voor geen enkel ander doel dan persoonlijke communicatie. Elke vorm van commercieel of publicitair gebruik van het serviceplatform is uitdrukkelijk verboden. Dit omvat in het bijzonder doch niet uitsluitend dat de dienstverlening niet gebruikt mag worden voor het aanbieden van goederen of diensten of voor het overmaken of verspreiden van gegevens van derden. Indien de klant de diensten van C-Date gebruikt in combinatie met zakelijke belangen of gegevens die hem/haar zijn toevertrouwd inzet voor commerciële doeleinden, is hij/zij verplicht een contractuele boete van €2.500 te betalen per bewezen overtreding, onverminderd andere vorderingen tot schadevergoeding.

 

(6) De klant verplicht zich ertoe de gebruiksvoorwaarden ter bescherming van andere klanten van C-Date na te leven. Het is hem verboden de dienstverlening van C-Date te gebruiken voor doelbewust misbruik.

Dit houdt vooral doch niet uitsluitend in dat het de klant niet toegestaan is om

-    materiaal dat tegen de menselijke waardigheid of de rechten van de mens of de algemene persoonlijke rechten indruist of eender welk ander illegaal materiaal op zijn klantenprofiel te plaatsen of via de dienstverlening van C-Date te verspreiden (in het bijzonder geen lasterlijk, aanstootgevend of pornografisch materiaal),

-    klanten van C-Date met oneerlijke bedoelingen te benaderen, en 

-    andere klanten op eender welke wijze tot iets te dwingen of op een andere door hen niet gewenste wijze lastig te vallen.

 

(7) De klant verplicht zich ertoe alles achterwege te laten wat de probleemloze werking en de ononderbroken beschikbaarheid van de dienstverleningen van C-Date op eender welke manier in het gedrang zou kunnen brengen of zou kunnen verhinderen. Dit omvat vooral, doch niet uitsluitend:

-    de verzending van massaberichten,

-    het opslaan van geïnfecteerde bestanden, software of andere gegevens op het klantenprofiel of de verspreiding ervan via de dienstverlening, en 

-    het opslaan van elk materiaal (beeld, tekst, software, etc.) dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt en/of waarvoor de klant niet voldoende gebruiksrechten kan aantonen op het klantenprofiel of de verspreiding ervan via de dienstverlening. 

 

(8) Indien er aanwijzingen bestaan voor een niet toegelaten of illegaal gebruik kan C-Date ter controle van de naleving van voorstaande voorwaarden en/of de verenigbaarheid met ander geldend recht en ter beveiliging van de probleemloze werking en de beschikbaarheid van de dienstverleningen van C-Date alle op het klantenprofiel opgeslagen en alle via de dienstverlening verspreide informatie en materialen controleren. C-Date is daar echter niet toe verplicht. Indien er een overtreding wordt vastgesteld, heeft C-Date het recht om de desbetreffende informatie en materialen te wijzigen of te wissen en de toegang ertoe te blokkeren. In geval van twijfel heeft C-Date het laatste woord in de beslissing over de toelaatbaarheid van het gebruik in kwestie.

Niet toegelaten gebruik of toepassingen van dienstverleningen van C-Date zullen civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd.

 

(9) De klant is verplicht om C-Date alle mededelingen ofwel per e-mail via het op elke webpagina/app vermelde e-mailadres (bijv. service@c-dating.be) ofwel per post te doen geworden, tenzij voor de klant in deze voorwaarden of op de webpagina’s/app’s uitdrukkelijk andere contactpunten worden vernoemd. C-Date zal mededelingen aan ingelogde klanten doorgaans overmaken door middel van boodschappen op het scherm. C-Date kan de klant ook via het in zijn profiel geregistreerde e-mailadres contacteren.

 

(10) De klant erkent en gaat ermee akkoord, dat alle informatie die door hem/haar geplaatst wordt op de C-Date website/app, beschikbaar gesteld wordt voor alle leden die in hun lijst van aanbevolen contacten staan. Dit is van toepassing, ongeacht de reden van aanmelding van andere klanten, voor de services die door Interdate S.A. en via andere websites/apps van Interdate S.A. of via samenwerkingspartners zijn verzorgd. Omgekeerd geniet de klant ook van de voordelen van deze centrale Interdate S.A. database, om gebruik te maken van alle informatie die beschikbaar is via de verschillende domeinen binnen de aan hem/haar aanbevolen lijst van contacten.

 

(11) De klant erkent en gaat ermee akkoord dat C-Date mogelijk berichten verstuurt onder zijn of haar naam om het voor de klant gemakkelijker te maken om aan de slag te gaan op het platform en om de communicatie tussen leden te bevorderen. De klant kan deze functie, wanneer hij/zij dat wil, altijd deactiveren.

 

4.  Betalingsprocedure, bezwaar

 

(1) Bezwaar tegen de omvang van afgeboekte of aangerekende kosten dient de klant ten laatste binnen de zes weken na afboeking van de betwiste kosten resp. na ontvangst van de betwiste factuur schriftelijk bij C-Date in te dienen en te motiveren. Indien de klant binnen deze termijn van 6 weken geen gemotiveerd bezwaar indient, gelden de afgeboekte resp. aangerekende kosten als aanvaard.

 

(2) Onbelangrijke storingen in de dienstverlening vormen geen aanleiding voor bezwaar. Van een onbelangrijke storing in een betalende functie is sprake als de periode waarin de klant deze betalende functie niet kan gebruiken niet langer duurt dan twee opeenvolgende dagen. Voorwaarde voor een rechtmatig bezwaar is bovendien dat C-Date conform cijfer 8 van deze Algemene Handelsvoorwaarden aansprakelijk is voor genoemde onbeschikbaarheid.

 

(3) In geval van rechtmatig bezwaar geldt het volgende: de betalende toegangsperiode die de klant conform cijfer 2 (2) verworven heeft, wordt verlengd met de periode waarvoor de klant ten opzichte van C-Date rechtmatig bezwaar heeft ingediend. De klant heeft voorts het recht om C-Date een uiterste termijn van vijf werkdagen te stellen voor de correcte vervulling en een creditnota conform cijfer 6 (5) te eisen. Indien de reden van het bezwaar na afloop van die uiterste termijn niet verholpen werd, heeft de klant het recht om de overeenkomst op te zeggen. De terugbetaling van niet gebruikt krediet gebeurt dan conform cijfer 6 (5).

 

(4) C-Date behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling of laattijdige betaling door de klant een incassobedrijf in te schakelen en die kosten ook door te rekenen aan de klant. C-Date behoudt zich bovendien het recht voor om nalatigheidsinteresten te innen ten bedrage van de wettelijk voorziene tarieven.

 

(5) C-Date behoudt zich het recht voor om de kosten die door de onrechtmatige annulering van een betaling met kredietkaart of door onrechtmatige bezwaar tegen een automatische afschrijving ontstaan in de mate van het wettelijke kader aan de klant door te rekenen.

 

(6) De klant kan ten opzichte van C-Date enkel een recht van verrekening of retentie geldend maken als de desbetreffende vorderingen rechtsgeldig vastgesteld zijn, niet betwist worden en erkend worden.

 

(7) Voor zover er een C-Date iOS app beschikbaar is, worden in-app aankopen gedaan in de iOS app verwerkt door de Apple iTunes App Store en volgen de Apple iTunes App Store regels. Betalingen worden in rekening gebracht tegen de iTunes account van de klant. Voor in-app aankopen via de iOS app zijn de cijfer 4. (1) tot (6) niet van toepassing. Bezwaren met betrekking tot betalingen dienen aan de Apple iTunes App Store te worden gericht.

 

(8) Voor zover er een C-Date Android app beschikbaar is, volgen aankopen die met het Android app betalingssysteem zijn gedaan de volgende betalingsprocedure, afhankelijk van de gekozen betaalwijze:

- voor betalingen gedaan middels het C-Date betalingssysteem zijn de cijfer 4. (1) tot (6) (hierboven) van toepassing.

- betalingen gedaan via het Google account van de klant worden afgehandeld door de Google Play Store volgens de Google Play regels. Betalingen worden in rekening gebracht tegen het Google account van de klant. Voor aankopen via de Google account zijn de cijfer 4. (1) tot (6) niet van toepassing. Bezwaren die betrekking hebben op deze betalingen dienen aan de Google Play Store te worden gericht.

 

5.  Gegevensbescherming

        Houd er rekening mee dat de onderstaande tekst over gegevensbescherming zal worden vervangen met ingang van 25 mei 2018 door onze nieuwe versie die u hier al kunt vinden: https://www.c-dating.be/info/privacyverklaring.html
 

(1) De veiligheid en de bescherming van de gegevens van klanten ligt C-Date na aan het hart. C-Date verplicht zich ertoe de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming in acht te nemen.

 

(2) In het kader van de contractuele dienstverlening worden persoonlijke gegevens noodzakelijkerwijs vastgesteld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die informatie over persoonlijke en feitelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare klant bevatten, zoals leeftijd, geslacht, postcode, telefoonnummer, evaluatieresultaten van de persoonlijkheidstests, foto’s en e-mailadressen. In het kader van de bestelling van een betaalbare dienstverlening worden bovendien naast de naam van de klant ook zijn adres en zijn rekeninginformatie of kredietkaartgegevens vastgesteld. Voorts worden ook de persoonlijke gebruiksinstellingen opgeslagen, die de klant bij het gebruik van C-Date ingeeft. Zo wordt ervoor gezorgd dat elke klant bij een nieuw bezoek (bij elke nieuwe sessie resp. telkens hij opnieuw inlogt) zijn persoonlijke instellingen weer zal aantreffen.

Uitdrukkelijke richtlijn: Deze goedkeuring kan te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden. De klant kan bij C-Date conform cijfer 5 (7) ook verzoeken om de over hem opgeslagen gegevens te corrigeren.

 

(3) Verdere vaststelling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens. De klant stemt er mee in dat C-Date zijn persoonlijke gegevens gebruikt voor doeleinden als adviesverlening, publiciteit en marktonderzoek, en voor onderzoek en analyse ter verbetering van C-Date en voor de op de behoeftes van de gebruiker afgestemde vormgeving van de diensten. Verder verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met de ontvangst van e-mails en nieuwsbrieven van C-Date en geselecteerde samenwerkingspartners.

Uitdrukkelijke richtlijn: Deze goedkeuring kan te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden. De klant kan bij C-Date conform cijfer 5 (7) ook verzoeken om de over hem opgeslagen gegevens te corrigeren.

Ten slotte stemt de klant er mee  in dat de persoonlijke gegevens van zijn profiel aan externe dienstverleners van C-Date kunnen worden overgemaakt voor de hierna volgende doeleinden: a) om in naam en opdracht van C-Date e-mails en nieuwsbrieven te verzenden; b) om elementen van C-Date en klantenprofielen naar andere media te over te zetten; en c) om in naam en opdracht van C-Date betalingen uit te voeren; d) om misbruik van de dienst te voorkomen en tegen te gaan. De klant stemt er mee in dat zijn toegang tot C-Date, indien hij via de webpagina van een affiliate partner gebruik maakt van de diensten van C-Date, met een cookie wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de klant, maar dienen uitsluitend voor de opvolging van het affiliate partnerprogramma. Deze cookies worden automatisch gedeletet als de klant zich registreert. Zonder registratie worden deze cookies doorgaans automatisch gedeletet na 30 dagen.

Uitdrukkelijke richtlijn: Deze goedkeuring kan te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden. De klant kan bij C-Date conform cijfer 5 (7) ook verzoeken om de over hem opgeslagen gegevens te corrigeren.

 

(4) C-Date zal gepseudonimiseerde gebruiksprofielen opstellen en zal andere dienstenaanbieders van wie de klant telecommunicatiediensten heeft gebruikt, uitsluitend geanonimiseerde gebruiksgegevens ten behoeve van marktonderzoek overmaken. De klant stemt er mee in dat C-Date zijn geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruikt met het oog op publiciteit, marktonderzoek en de op de behoeftes van de gebruiker afgestemde en vormgeving en verbetering van de dienstverleningen van C-Date. Dit kan inhouden dat de gegevens worden doorgegeven aan samenwerkingspartners. Iedere klant kan tegen het overmaken van geanonimiseerde gebruiksgegevens voor doeleinden als adviesverlening, publiciteit en marktonderzoek aan derden en tegen het opstellen van geanonimiseerde gebruiksgegevens bezwaar aantekenen.

Uitdrukkelijke richtlijn: Deze goedkeuring kan te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden. De klant kan bij C-Date conform cijfer 5 (7) ook verzoeken om de over hem opgeslagen gegevens te corrigeren. 

 

(5) Voor een deel van de dienstverleningen van C-Date is het noodzakelijk om zogeheten ‘cookies’ in te zetten. C-Date wijst de klant bijgevolg uitdrukkelijk op het gebruik van cookies.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die ofwel tijdelijk in het werkgeheugen van een computer worden gearchiveerd (zogeheten ‘sessiecookies’), ofwel op de harde schijf van een computer worden opgeslagen (zogeheten ‘permanente cookies’). Cookies bevatten o.a. informatie over de toegangsgeschiedenis van de gebruiker op een bepaalde server, informatie over welke aanbiedingen tot nog toe opgeroepen werden of welke betalingsmodaliteiten bij de tot nog toe gedane transacties overeengekomen werden. Het hoofddoel van cookies bestaat erin door het opslaan van persoonlijke instellingen op webpagina’s een speciaal op de klant toegespitst aanbod te kunnen voorzien en ook het gebruik van de dienstverleningen zo comfortabel mogelijk te maken, aangezien de klant op deze manier webpagina’s kan bezoeken zonder telkens alle instellingen opnieuw te moeten uitvoeren. Cookies worden daarentegen niet gebruikt om zelfstandig programma’s uit te voeren of om virussen op de computer van de klant te kunnen laden.

 

C-Date gebruikt sessiecookies, partnercookies en affiliate cookies, en permanente cookies.

 

Sessiecookies:

C-Date maakt gebruik van zogeheten ‘sessiecookies’. Deze worden niet op de harde schijf van de computer van de klant opgeslagen, maar bij het afsluiten van de browser verwijderde Sessiecookies worden in het bijzonder gebruikt voor de verifiëring van de login tijdens het registratieproces.

 

Partnercookies en affiliate cookies:

Voorts maakt C-Date gebruik van zogeheten ‘partnercookies’ of ‘affiliate cookies’. Hieronder begrijpt men cookies die ingezet worden als een klant via een externe advertentie van een samenwerkende partner naar de diensten van C-Date gaat. Deze cookies zijn bedoeld voor de afrekening met de samenwerkingspartner en bevatten geen persoonlijke informatie van de klant. Ze worden ofwel met de registratie van de klant op de webpagina/app van C-Date of na afloop van de desbetreffende levensduur van het cookie automatisch gedeletet.

 

Permanente cookies:

C-Date maakt gebruik van de zogeheten ‘permanente cookies’ om de persoonlijke gebruiksinstellingen op te slaan die een klant tijdens het gebruik van dienstverleningen van C-Date invoert. Zo wordt enerzijds gewaarborgd dat de klant bij een volgend bezoek aan de webpagina’s/app’s van C-Date zijn persoonlijke instellingen weer zal aantreffen, en anderzijds zijn zij bedoeld om automatisch te herkennen welke lidstatus de klant heeft, of hij bepaalde inlichtingen en publiciteit reeds heeft gezien en of hij reeds aan een bepaald opinieonderzoek heeft deelgenomen. Het gebruik van permanente cookies is gericht op de personalisatie en de verbetering van de dienstverleningen van C-Date.

 

Partnerpagina’s:

Indien de service van C-Date in een webpagina van een samenwerkende partner is geïntegreerd, is het mogelijk dat ook deze samenwerkende partners cookies gebruiken. C-Date heeft hierover geen controle en is niet aansprakelijk voor de praktijken van deze samenwerkende partners. In uw eigen belang raadt C-Date haar klanten daarom aan om de bepalingen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens van de desbetreffende samenwerkende partners erop na te slaan. Hetzelfde geldt voor een klant die de C-Date-website/app verlaat voor een website van een cooperatiepartner.

 

Uitdrukkelijke richtlijn: De meeste internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies aanvaarden. De klant heeft echter het recht en de mogelijkheid om zijn browser zodanig in te stellen dat die cookies weigert of op zijn minst vooraf om een bevestiging van de klant vraagt. Indien de klant beslist om cookies te weigeren of uit te schakelen, kan dat echter tot gevolg hebben dat de omvang van de dienstverleningen van C-Date beperkt wordt en dat niet meer alle aanbiedingen probleemloos functioneren.

 

Google Analytics:

Deze webpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna kortweg ‘Google’ genoemd). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op de computer van de klant worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de webpagina door de klant mogelijk maken. De door een cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze webpagina (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de webpagina te analyseren, om voor de exploitant van de webpagina rapporten over de activiteiten op zijn webpagina op te stellen en om andere diensten in verband met het webpagina- en internetgebruik aan te bieden. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, als dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google verzekert dat het geen IP-adressen met andere gegevens van Google zal gaan combineren. De klant heeft het recht om de installatie van deze cookies desgewenst te verhinderen via de instellingen van zijn browser. De klant wordt er echter op gewezen dat hij in dit geval misschien niet meer alle functies van de webpagina volledig zal kunnen gebruiken. Door deze webpagina te gebruiken, verklaart de klant er mee in te stemmen dat Google de verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven beschreven doeleinden verwerkt.

 

Google Adsense:

C-Date maakt ook gebruik van Google Adsense, een dienst voor het opnemen van advertenties van Google Inc. (hierna kortweg ‘Google’ genoemd). Google Adsense gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op de computer van de klant worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de webpagina door de klant mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons, kan informatie worden beschouwd als de bezoeker het verkeer op deze pagina's. De door een cookie en web beacons verzamelde informatie over het gebruik van deze webpagina (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan worden doorgegeven van Google aan aannemers van Google. Google zal het IP-adres van de klant niet fuseren met andere gegevens opgeslagen door de klantgegevens. De klant heeft het recht om de installatie van deze cookies desgewenst te verhinderen via de instellingen van zijn browser. De klant wordt er echter op gewezen dat hij in dit geval misschien niet meer alle functies van de webpagina volledig zal kunnen gebruiken. Door deze webpagina te gebruiken, verklaart de klant er mee in te stemmen dat Google de verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven beschreven doeleinden verwerkt.

 

Google Doubleclick:

C-Date maakt ook gebruik van Google Doubleclick, een dienst van Google Inc. (hierna kortweg ‘Google’ genoemd). Google Doubleclick gebruikt zogeheten ‘cookies’, te presenteren aan de klant om hem advertenties relevant. Hier wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in zijn browser werden getoond en welke advertenties zijn geroepen om de browser van de klant. De cookies geen persoonlijke informatie bevatten. Het gebruik van de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partner websites dienen alleen advertenties op basis van eerdere bezoeken aan onze en andere websites op het internet.

De informatie die door de cookie wordt overgedragen van Google voor evaluatie naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Verstrekking van gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats door de wet of als onderdeel van de orde gegevensverwerking. Google zal geen gegevens van de klant te associëren met andere gegevens die Google verzamelt in combinatie. De klant heeft het recht om de installatie van deze cookies desgewenst te verhinderen via de instellingen van zijn browser. De klant wordt er echter op gewezen dat hij in dit geval misschien niet meer alle functies van de webpagina volledig zal kunnen gebruiken. De klant kan het verzamelen van gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en in verband met zijn gebruik van de website Google en de verwerking van deze gegevens door Google in aanvulling te voorkomen, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link onder het punt DoubleClick deactivering uitbreiding en geïnstalleerd. Als alternatief kan de klant de DoubleClick-cookie vakje te gebruiken op de zijkant van de Digital Advertising Alliance op de volgende link. Door deze webpagina te gebruiken, verklaart de klant er mee in te stemmen dat Google de verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven beschreven doeleinden verwerkt.

 

Voorts gebruikt C-Date de analyseprogramma’s van verschillende andere aanbieders om hierdoor vergaarde informatie – in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm en binnen het kader van de wettelijke voorwaarden – te gebruiken voor de op de behoeftes van de gebruiker afgestemde vormgeving en verbetering van de dienstverleningen van C-Date en met het oog op publiciteit en marktonderzoek.

 

(6) De klant heeft het recht om te allen tijde informatie op te vragen over de bij C-Date met betrekking tot zijn persoon opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, het doel van de registratie ervan, en de ontvanger aan wie die gegevens worden doorgegeven. Deze informatie is gratis en wordt schriftelijk meegedeeld.

 

De vraag om informatie dient onder bijvoeging van een fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort en onder vermelding van de volledige naam, het land waarvan de dienstverlening van C-Date gebruikt wordt, het bij C-Date geregistreerde e-mailadres en de gebruikersnaam (of het toegekende contact-id) schriftelijk, duidelijk leesbaar en eigenhandig ondertekend gericht te worden aan:

 

Interdate S.A.

C-Date Klantenservice / Informatie over opgeslagen gegevens

13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg

Luxemburg

 

  1. De klant heeft het recht om te allen tijde de instemming met het gebruik van zijn gegevens – zoals hiervoor in detail beschreven – te herroepen of de correctie van de over hem bij C-Date opgeslagen gegevens te verlangen.

 

De herroeping van de instemming resp. het verlangen tot correctie van de gegevens dienen onder vermelding van de volledige naam, het land waarvan de dienstverlening van C-Date gebruikt wordt, het bij C-Date geregistreerde e-mailadres en de gebruikersnaam (of het toegekende contact-id) schriftelijk gericht te worden aan:

 

Interdate S.A.

C-Date Klantenservice / Informatie over opgeslagen gegevens

13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg

Luxemburg

 

Fax: 00 32 633 90 229

E-mail: service@c-dating.be

 

(8) C-Date wijst de klant er uitdrukkelijk op dat de gegevensbescherming voor gegevensoverdrachten die plaatsvinden op openbare netten zoals het internet volgens de huidige stand der techniek niet volledig kan worden gewaarborgd. Voor de veiligheid van de door hem via het internet overgemaakte gegevens dient de klant bijgevolg zelf zorg te dragen.

 

(9) De klant stemt in met de registratie in het in de hiervoor vermelde bepalingen beschreven gebruik van zijn gegevens.

 

 

6.  Contractbeëindiging en -verlenging

 

(1) De klant kan de kosteloze overeenkomst, die hij met de registratie conform 2 (1) aangaat, te allen tijde zonder opgave van redenen beëindigen. De beëindiging gebeurt door eenvoudige afmelding door de link ‘profiel verwijderen’ te volgen onder ‘Instellingen’ op de C-Date website/in de betreffende C-Date app. De app de-installeren leidt niet tot het verwijderen van het profiel.. Met de afmelding worden het klantenprofiel en de daarmee verbonden gegevens gedeletet.
 

C-Date heeft eveneens het recht om de in cijfer 2 (1) beschreven overeenkomst te allen tijde met een termijn van twee weken op te zeggen.
 

De opzegging van de kosteloze overeenkomst conform cijfer 2 (1) doet geen afbreuk aan de betalende overeenkomst conform cijfer 2 (2); daarvoor gelden de hierna vermelde regels conform cijfer 6 (2). Met de afmelding ziet de klant, die naast de overeenkomst conform cijfer 2 (1) ook een overeenkomst conform cijfer 2 (2) is aangegaan, af van het gebruik van een door hem nog niet aangevatte toegangsperiode, d.w.z. de klant krijgt daarvoor reeds verrichte betalingen niet terug.

 

(2) De klant kan de betalende overeenkomst aangeschaft via de website, die hij conform cijfer 2 (2) aangegaan is, opzeggen met een termijn van minstens veertien dagen vóór afloop van de verkregen toegangsperiode of, indien bij de aankoop van de betalende toegang een andere termijn genoemd werd, binnen die genoemde termijn.

 

De opzegging van de betalende overeenkomst is enkel geldig als zij door gebeurt aan de hand van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring. Indien technisch de mogelijkheid van een ‘online opzeggingsproces’ bestaat, kan de opzegging ook via de desbetreffende link op de webpagina van C-Date gebeuren. Voor een correcte toekenning en ter bescherming tegen misbruik is het in elk geval verplicht en noodzakelijk dat de klant in het opzeggingsschrijven duidelijk leesbaar (in hoofdletters) op zijn minst zijn volledige naam, het land waarvan de C-Date Service gebruikt wordt, het bij C-Date geregistreerde e-mailadres en de gebruikersnaam (of het toegekende contact-id) vermeldt.

 

De opzegging dient gericht te worden aan:

 

Interdate S.A.

C-Date Klantenservice/ Opzegging

13 rue du Commerce
L-1351
Luxembourg

Luxemburg

 

Fax: 00 32 633 90 229

Voor zover de C-Date iOS app beschikbaar is, dienen klanten zich voor opzegging van de contractuele relatie aangegaan middels een in-app aanschaf in de iOS app te richten aan de Apple iTunes App Store volgens de Apple iTunes App Store regels.

Voor zover de C-Date Android app beschikbaar is, dient opzegging van de betaalde contractuele relatie aangegaan middels aanschaf in de Android app te geschieden op de volgende manier, afhankelijk van de gekozen betaalwijze:

- Voor wat betreft betalingen gedaan middels het C-Date betaalsysteem dienen de regels onder 7. (2) (hierboven) te worden nageleefd.

- in het geval dat betalingen via het Google account van de klant hebben plaatsgehad kan opzegging alleen geschieden volgens de Google Play Store regels, en dient opzegging te worden gericht aan de Google Play Store.

 

De opzegging van de betalende overeenkomst conform cijfer 2 (2) doet geen afbreuk aan de kosteloze overeenkomst conform cijfer 2 (1).

 

(3) Bovendien beschikt C-Date over een buitengewoon onmiddellijk opzeggingsrecht als de klant een overtreding begaat van de in cijfer 3 (1) t.e.m. (7) geregelde gebruiksvoorwaarden en de dienstverlening op een illegale manier gebruikt. C-Date heeft in dat geval het recht om de toegang van de klant tot de dienstverlening onmiddellijk te blokkeren. Indien de toegang van een klant die naast een kosteloze ook een betalende overeenkomst heeft afgesloten wegens overtreding van de overeenkomst geblokkeerd wordt, worden niet opgebruikte kredieten voor de tijdelijke toegang tot de dienstverlening als een vaste administratieve kost voor de verhindering van de overtreding door C-Date ingehouden. Een eventueel tegoed wordt niet vergoed.

 

(4) De toegang tot de betalende contactopname en de desbetreffende overeenkomst conform cijfer 2 (2) wordt na afloop van de aangekochte, gedefinieerde toegangsperiode automatisch verlengd met de geselecteerde of genoemde toegangsperiode (bijv. 3 of 6 maanden), tenzij de klant veertien dagen vóór afloop van de aangekochte toegangsperiode of, indien bij de aankoop van de betalende toegang een andere termijn werd genoemd, binnen die genoemde termijn onder vermelding van zijn volledige naam en zijn pseudoniem opzegt.

 

(5) C-Date heeft te allen tijde het recht om de aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Klanten die op het tijdstip van de opschorting van de diensten door C-Date een betaald en nog niet opgebruikt recht (tegoed) op deze dienst hebben, ontvangen een evenredige terugbetaling van het nog niet opgebruikte recht op een dienst (tegoed).

 

7.  Intellectueel eigendom

Alle op de webpagina/app en/of in het kader van de dienstverlening van C-Date gebruikte teksten, grafieken, gebruikersinterfaces, zichtbare interfaces, foto’s, merken, logo’s, geluiden, muziek, tekeningen, computertaal, programma’s, procedures, software en andere technologieën (algemeen de ‘inhoud’ genoemd), en dit omvat vooral doch niet uitsluitend design, structuur, keuze, coördinatie, uidrukking, ‘look and feel’ en ordening van inhoud die op de webpagina/app en/of in de service omvat is, vormen de unieke eigendom van en vallen onder de controle of licentie van C-Date of de desbetreffende eigenaar en zijn beschermd door handelsrechten, copyright, octrooi- en merkenrechten, en andere rechten inzake intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie. Elk toegestaan gebruik wordt uitsluitend door deze Algemene Handelsvoorwaarden geregeld, en bovendien kan elk gebruik enkel na uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van C-Date plaatsvinden. Het is niet toegestaan om de webpagina/app of delen ervan te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te uploaden, door te geven, voor het grote publiek toegankelijk te maken, te coderen, te vertalen, over te dragen of op eender welke andere manier te verspreiden (dit omvat ook ‘spiegelen’) op eender welke andere computer, server, webpagina, app of een ander voor publicatie of verspreiding geschikt medium of in eender welke andere commerciële onderneming, tenzij C-Date daarvoor haar uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming heeft verleend.

 

8.  Aansprakelijkheid

 

(1) C-Date is niet aansprakelijk voor het tot stand komen van een succesvolle contactbemiddeling binnen de contractduur, en al evenmin indien tijdens de contractuur überhaupt geen contact tot stand komt. Contactopname ligt buiten de invloedsfeer van C-Date en vindt uitsluitend plaats door onderlinge overeenkomst tussen de desbetreffende klanten. C-Date is verantwoordelijk om moeite te doen om een contact tot stand te brengen en stelt daarvoor haar diensten ter beschikking, maar is niet verantwoordelijk voor het succes van die contactbemiddeling.

C-Date kent de klant op verzoek een verlenging van de toegang tot de betalende functies toe als de klant binnen de abonnementsperiode niet het voor de aangekochte periode verzekerde aantal contactvoorstellen heeft gekregen.

 

(2) C-Date is niet aansprakelijk voor de correctheid van de door de klanten in de vragenlijst gemaakte evaluaties en uitspraken. De resultaten en de vergelijking van de klantenprofielen gebeuren grotendeels op grond van de in de vragenlijst verstrekte informatie. C-Date kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid van de resultaten en de vergelijking van de klantenprofielen.

C-Date is niet aansprakelijk voor de correctheid van de door de klanten op het serviceplatform ter beschikking gestelde of via de service uitgewisselde gegevens.

 

(3) C-Date is niet aansprakelijk voor illegale handelingen van derden. In het bijzonder doch niet uitsluitend is C-Date niet aansprakelijk voor:

-    schendingen van andere klanten van de in cijfer 3 (1) t.e.m. (7) gedefinieerde gebruiksverplichtingen, en

-    onbevoegde kennisname door derden van persoonlijke klantengegevens die door onbevoegde toegang door zogeheten ‘aanvallen van hackers’ op de dienstverlening gebeurt.

 

(4) C-Date kan geen garantie bieden voor de te allen tijde mogelijke en ononderbroken beschikbaarheid van de dienstverlening. C-Date is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen, pannes en onderbrekingen ten gevolge van overmacht of van gebeurtenissen waarvoor C-Date niet verantwoordelijk kan zijn. Voor onbelangrijke onderbrekingen waarvoor

C-Date wel verantwoordelijk is, geldt cijfer 4 (2).

 

(5) Voor schade die niet op grond van de voornoemde oorzaken is opgetreden, is C-Date alleen aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid van haar diensten, medewerkers en derden en alleen in de verhouding waarin zij naar evenredigheid met andere oorzaken tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen.

 

(6) C-Date is voor eenvoudige nalatigheid enkel aansprakelijk in geval van schending van leven, lichaam of gezondheid en bij schending van een essentiële contractuele verplichting. De aansprakelijkheid bij schending van een essentiële contractuele verplichting is beperkt tot de rechtstreekse, voorzienbare en contracttypische schade.

 

(7) Elke andere vorm van aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

9.  Herroepingsrecht, Informatie over het uitoefenen van het recht tot herroeping

 

(1) voor de aanschaf van betaalde diensten op de website van C-Date

 

Informatie over het uitoefenen van het recht tot herroeping

 

Herroepingsrecht

 

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen en zonder opgaaf van reden te herroepen.

De wachttijd bedraagt veertien dagen na de datum van de afsluiting van het contract.

Om uw recht tot herroeping uit te oefenen, moet u ons Interdate S.A., klantenservice/herroeping, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, Luxembourg (Fax: 00 32 633 90 229, e-mail: service@c-dating.be), door middel van een duidelijke verklaring (bijv. verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract, op de hoogte stellen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping (https://www.c-dating.be/info/voorbeeld-formulier-voor-herroeping.html). Dit is echter niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn niet te overschrijden, is het voldoende  om een bericht met betrekking tot het herroepingsrecht te sturen, alvorens de herroepingstermijn verstrijkt.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u zich terugtrekt uit dit contract, betalen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen terug, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving over uw opzegging van deze overeenkomst werd ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Er worden u in geen enkel geval vergoedingskosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht.

Als u hebt aangevraagd dat de diensten moeten beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet aan ons een redelijk bedrag van het aandeel aan geleverde diensten tot de datum waarop u ons in kennis hebt gesteld van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract worden betaald.

 

(2) Voor zover de C-Date iOS app beschikbaar is, dienen klanten zich voor in-app aankopen in de iOS app voor hun recht op herroeping te richten aan de Apple iTunes App Store.

(3) Voor zover de C-Date Android app beschikbaar is, is voor wat betreft aankopen in de Android app het recht op herroeping afhankelijk van de gekozen betaalwijze:

- wanneer betalingen die zijn gedaan met het C-Date betaalsysteem dient het recht op herroeping te worden gedaan volgens 9. (1) hierboven,

- wanneer betalingen zijn gedaan in het Google account van de klant dienen klanten zich te richten tot de Google Play Store om van hun herroepingsrecht gebruik te maken.

 

10.  Varia

 

(1)   De zetel van de vennootschap Interdate S.A. is Luxemburg. De webpagina’s van C-Date worden gehost op servers van C-Date.

 

(2)   Op deze Algemene Handelsvoorwaarden en het geheel van rechtsbetrekkingen tussen de klant en C-Date is het Belgisch recht van toepassing. Nationale consumentenrechten van andere landen zijn eveneens van toepassing, voor zover dwingend en niet voor wijziging vatbaar. Exclusieve bevoegde rechtbank voor alle in verband met C-Date ontstane betwistingen zonder dat consument betrokkenheid is de zetel van Interdate S.A.

 

(3)   https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

(4)   Indien afzonderlijke clausules van deze Algemene Handelsvoorwaarden ongeldig of onvolledig zijn of worden, doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. De ongeldige of onvolledige bepaling wordt vervangen door of aangevuld met een bepaling die zo na mogelijk aansluit bij het door het bedrijf beoogde resultaat.

 

(5)   Wijziging van de Algemene Handelsvoorwaarden. C-Date heeft het recht om deze Algemene Handelsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden vinden plaats als C-Date de inhoud van de ter beschikking gestelde dienstverleningen wijzigt of als C-Date op grond van wettelijke bepalingen verplicht is om zijn handelsvoorwaarden aan de nieuwe juridische situatie aan te passen. In geval van een wijziging zal C-Date de klant uitdrukkelijk op de desbetreffende wijzigingen attent maken. De klant heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van twee weken bezwaar aan te tekenen tegen de gewijzigde Algemene Handelsvoorwaarden. Bij elke wijziging maakt C-Date de klant uitdrukkelijk op de mogelijkheid en de termijn om bezwaar aan te tekenen. Als de klant binnen deze termijn geen bezwaar tegen de wijziging aantekent, gelden de nieuwe Algemene Handelsvoorwaarden voor deze klant vanaf het moment dat de genoemde termijn verstreken is. Deze gewijzigde Algemene Handelsvoorwaarden worden van kracht zodra zij op de webpagina/app online beschikbaar zijn. Dit geldt los van de voor iedere klant bestaande mogelijkheid om zijn lidmaatschap op te zeggen. Indien de klant de diensten van C-Date voort blijft gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat hij de wijzigingen heeft geaccepteerd. Indien de klant verzet aantekent tegen de gewijzigde Algemene Handelsvoorwaarden, heeft C-Date het recht om het in cijfer 2 (1) gedefinieerde betalende lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. C-Date heeft in dat geval voorts het recht om de automatische verlenging van het in cijfer 6 (4) gedefinieerde betalende lidmaatschap niet te laten doorgaan. In dat geval eindigt het betalende lidmaatschap bij afloop van de op dat moment vastgelegde toegangsperiode. C-Date zal haar bezwaar tegen de verlenging van het betalende lidmaatschap uiterlijk twee weken vóór afloop van de desbetreffende toegangsperiode te kennen geven.

 

De klanten worden daarom verzocht om steeds de meest actuele versie, die voortdurend op de webpagina/app ter beschikking staat, ter kennis te nemen. De aanwezigheid van de klant op de webpagina/app impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van iedere wijziging.